ก-การช่าง-logo-277x300

เกี่ยวกับ ก.การช่าง

วิสัยทัศน์

ก.การช่าง ดำเนินธุรกิจก่อสร้างโดยเน้นการสร้างความเป็นเลิศในทุกๆด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา ตรงความต้องการ ราคายุติธรรม และคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด ก.การช่าง พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ มีการปรับปรุงองค์กร เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ก.การช่าง มุ่งเน้นให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน